Contactgegevens

06 - 38 63 06 54

Volg ons op Facebook!

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pure Zoetermeer en de cliënt waarop Pure Zoetermeer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Inspanningen Pure Skin & More Zoetermeer

 1. Pure Skin & More Zoetermeer zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

 1. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Pure Skin & More Zoetermeer worden verteld.

 

 1. Pure Skin & More Zoetermeer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt dan wel Pure Skin & More Zoetermeer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

 1. Pure Skin & More Zoetermeer zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Artikel 3. Afspraken

 

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur = 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan Pure Skin & More Zoetermeer melden.

 

 1. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Pure Skin & More Zoetermeer 50% van het honorarium + administratie kosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

 

 1. Komt de cliënt niet op de afspraak naar de salon voor de vooraf besproken behandeling, zonder tijdige afmelding, dan mag Pure Skin & More Zoetermeer het gehele honorarium van de behandeling + administratie berekenen.

 

 1. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Pure Skin & More Zoetermeer de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

 

 1. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, mag Pure Skin & More Zoetermeer de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium van de behandeling berekenen.

 

 1. Pure Skin & More Zoetermeer moet zelf bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur = 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak dit aan de cliënt melden.

 

 1. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

 

 1. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4. Betaling

 1. Pure Skin & More Zoetermeer vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en in de salon.

 

 1. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

 

 1. Aanbiedingen in alle uitingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 

 1. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling/kuur en eventuele producten contant te voldoen. Indien cliënt kiest op een pakket voor de behandeling te nemen geschiedt betaling vooraf.

 

 1. Als de betaling (met hoge uitzondering) niet ter plekke is voldaan dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door Pure Skin & More Zoetermeer aangegeven bankrekeningnummer.

 

 1. Indien cliënt na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, is cliënt verplicht aan Pure Skin & More Zoetermeer alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.

Artikel 5. Persoonsgegevens en Privacy

 1. De cliënt voorziet Pure Skin & More Zoetermeer vooraf gaande aan de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pure Skin & More Zoetermeer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

 

 1. Pure Skin & More Zoetermeer neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in het geautomatiseerdeklantenbestand.

 

 1. Pure Skin & More Zoetermeer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de intake en/of behandeling.

 

 1. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

 1. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pure Skin & More Zoetermeer verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te vertrekken.

 

Artikel 6. De behandeling

 1. Er is met de cliënt gesproken over de aard, het doel en het te verwachten resultaat van de voorgenomen behandeling.

 

 1. Er kunnen geen garanties worden gegeven over het resultaat van de behandeling, aangezien elk lichaam anders kan reageren op de behandelingen.

 

 1. Pure Skin & More Zoetermeer stelt de cliënt op de hoogte van het feit dat de cliënt zowel voor als na de behandeling bepaalde richtlijnen in acht moet nemen om een zo optimaal mogelijk resultaat te verkrijgen.

 

 1. De richtlijnen genoemd in het derde lid zien onder andere op zonnen/gebruik zonnebank, huidverzorging, voeding en supplementen. De cliënt mag geen vitamine B en andere haargroei verbeterende vitaminen en/of supplementen gebruiken.

 

 1. De cliënt stelt Pure Skin & More Zoetermeer op de hoogte van eventueel medicijngebruik en meldt overgevoeligheidsreacties op medicijnen en andere producten. Bijvoorbeeld antibiotica en medicatie waarbij de huid gevoelig wordt voor zon/IPL licht.

 

 1. Indien cliënt tijdens het behandeltraject medicijnen gaat gebruiken of andere medicijnen krijgt voorgeschreven wordt dit direct gemeld aan Pure Skin & More Zoetermeer. Dit geldt ook voor een verandering van de gezondheidstoestand waarin de cliënt verkeert.

 

 1. Voor een blijvend resultaat zijn nabehandelingen noodzakelijk. De cliënt is daarvan op de hoogte.

 

 1. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. Pure Skin & More Zoetermeer stelt de cliënt hiervan op de hoogte

 

 1. Tijdens de behandeling. Denk hierbij aan irritaties, roodheid, branderigheid, verbranding, etc. Indien na de behandeling een bijwerking optreedt, neemt cliënt direct contact op met Pure Skin & More Zoetermeer om dit te melden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Pure Skin & More Zoetermeer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pure Skin & More Zoetermeer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 

 1. Pure Skin & More Zoetermeer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

 1. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Pure Skin & More Zoetermeer zelf.

Artikel 8. Klachten

 1. Indien de cliënt een gemotiveerde klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Pure Skin & More Zoetermeer.

 

 1. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Pure Skin & More Zoetermeer de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 

 1. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Pure Skin & More Zoetermeer het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

 

 1. Indien Pure Skin & More Zoetermeer en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 9. Garantie

 1. Pure Skin & More Zoetermeer geeft de cliënt 2 weken garantie op de behandelingen en de producten.

Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 6 van dit artikel.

- De cliënt andere producten dan door Pure Skin & More Zoetermeer geadviseerde producten heeft gebruikt.

- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Er zal geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 9. Beschadiging en diefstal

 1. Pure Skin & More Zoetermeer heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

 

 1. Pure Skin & More Zoetermeer meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

 

 1. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pure Skin & More Zoetermeer het recht de cliënt zonder opgaaf van redenen de toegang tot de salon te weigeren.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Pure Skin & More Zoetermeer en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 1. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Pure Skin & More Zoetermeer en ze zijn ook in de salon beschikbaar.

 

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

 1. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

C O N T A C T G E G E V E N S

Pure Skin & More

Parkdreef 63

2724 ER Zoetermeer

 

Telefoonnummer:

06 - 38 63 06 54

 

Emailadres:

info@pureskinandmore.nl

O P E N I N G S T I J D E N

Maandag

19:30 - 21:00

Dinsdag

10:00 - 21:00

Woensdag

19:30 - 21:00

Donderdag

19:30 - 21:00

Vrijdag

19:30 - 21:00

Zaterdag

10:00 - 21:00

Zondag

Gesloten

© 2017 Pure Skin & More All Rights Reserved. Algemene voorwaarden